Statut

STATUT
UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO
„JEDNOŚĆ”
W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH

Rozdział 1

Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

§1

Uczniowski klub Sportowy Jedność w Siemianowicach Śląskich zwany dalej „ Klubem” jest stowarzyszeniem zrzeszającym uczniów, rodziców, uczniów, nauczycieli i sympatyków.

§2

1. Terenem działania klubu jest Gmina Miasto Siemianowice Śląskie.
2. Siedzibą klubu jest Zespół Szkół Sportowych w Siemianowicach Śląskich ul. Mikołaja 3.

§3

Klub jest Stowarzyszeniem w rozumieniu art. 7 ustawy o kulturze fizycznej i z tego tytułu podlega ewidencji oraz posiada osobowość prawną.

§4

1. Klub działa zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej, ustawą – Prawo o Stowarzyszeniach, ustawą o systemie oświaty oraz własnym statutem.
2. Klub może być członkiem okręgowych i regionalnych związków sportowych oraz ogólnokrajowych związków sportowych.

§5

Klub używa pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 2

Cel i środki działania

§6

Celem klubu jest:

1. Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego dzieci i młodzieży w Siemianowicach Śląskich oraz pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu oraz sprzęt udostępniony przez Zespół Szkół Sportowych.
2. Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.
3. Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim.
4. Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów wszystkich klas w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej.
5. Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.
6. Organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego.
7. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.
8. Przygotowanie do zajęć sportowych: nauczanie i trenowanie dzieci i młodzieży w oparciu o programy szkoleniowe PZPN.
9. Prowadzenie szkolenia sportowego przez wykwalifikowaną kadrę trenerów posiadających bogaty dorobek piłkarski.
10.Prowadzenie szkolenia sportowego z piłki nożnej w klasach sportowych przez doświadczona kadrę trenerską w oparciu o programy i plany szkoleniowe.

§7

Klub realizuje swoje zadania statutowe we współdziałaniu z Dyrektorem Zespołu Szkół Sportowych w Siemianowicach Śląskich, radą szkoły, klubami sportowymi, władzami samorządowymi i sportowymi, oraz rodzicami.

§8

1. Klub opiera swoją działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków i działaczy oraz pomocy rodziców uczniów.
2. Klub do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników do realizacji celów statutowych.

Rozdział 3

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§9

Członkowie Klubu dzielą się na:
1. zwyczajnych,
2. wspierających.

§10

1. Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być uczniowie Siemianowickich Szkół, rodzice i nauczyciele, którzy złożą pisemną deklarację, zapłacą wpisowe oraz składki i zostaną przyjęci przez zarząd Klubu.
2. Małoletni poniżej 18 lat mogą, za zgodą opiekunów ustawowych, należeć do Klubu według zasad określonych w niniejszym statucie , bez prawa udziału w głosowaniu na Walnych Zebraniach Członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz klubu.

§11

Członkowie zwyczajni maja prawo do:

1. Uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków z biernym i czynnym prawem wyborczym, z ograniczeniami określonymi w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.
2. Zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Klubu.
3. Uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez Klub.
4. Korzystania z wszelkich urządzeń Klubu na zasadach określanych przez Zarząd Klubu.
5. Korzystania z innych uprawnień określanych przez Zarząd Klubu.

§12

Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które popierają cele Klubu, zostaną przyjęci przez Zarząd i zadeklarują pomoc materialno – finansową dla Klubu.

§13

Członkowie wspierający mają prawo do:

1. Uczestniczenia bezpośrednio lub poprzez swoich delegatów w Walnych Zebraniach Członków
2. Zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz Klubu.
3. Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

§14

Do obowiązków członków należy:

1. Branie czynnego udziału w działalności Klubu.
2. Przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Klubu.
3. Godne reprezentowanie barw Klubu.
4. Regularne płacenie składek członkowskich na zasadach ustalonych przez Walne Zebranie
Członków.
5. Pozyskiwanie środków materialnych na potrzeby Klubu.
6. Pomoc w organizacji życia sportowego w Klubie.

§15

Członkostwo w Klubie ustaję poprzez:

1. Dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu,
2. Skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku;
a) umyślnego naruszenia postanowień Klubu,
b) nie brania udziału w działalności statutowej Klubu przez okres 6 miesięcy,
c) działania na szkodę Klubu.
3. Rozwiązanie się Klubu.

Rozdział 4

Władze Klubu

§16

Władzami Klubu są:

1. Walne zebranie Członków,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna.
Kadencja władz trwa 4 lata.
Wybór władz następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji Walnego Zebrania Członków.
Uchwały wszystkich władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów.

§17

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Klubu i może być zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Walne Zebranie Sprawozdawczo – wyborcze Klubu zwoływane jest przez zarząd raz na 4 lata.
3. Walne Zebranie Sprawozdawcze zwoływane jest przez Zarząd raz na rok.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd Klubu:
a) z własnej inicjatywy,
b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
c) na wniosek 1/3 ogółu członków,
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków odbywa się nie później niż w ciągu miesiąca od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§18

1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
a) uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności Klubu,
b) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
c) uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Klubu,
d) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
e) ustalenie wysokości i trybu płacenia składek członkowskich,
f) rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Członków,
2. Walne Zebranie Członków jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej ½ głosów członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu,
3. W Walnym zebraniu Członków mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd.

§19

1. Zarząd Klubu składa się z 4 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków, którzy spośród siebie wybierają:
a) Prezesa.
b) Wiceprezes d/s szkolenia.
c) Sekretarza.
d) Skarbnika.
2. Do obowiązków Prezesa Zarządu Klubu należy:
– reprezentowanie klubu, marketing i reklama, pozyskiwanie sponsorów, opracowanie strategii i celów działalności klubu, tworzenie wizerunku klubu, opracowanie schematu szkolenia sportowego w klubie, opracowanie „Modelu Piłkarza”, prowadzenie zajęć
sportowych.
3. Do obowiązków Wice Prezesa Klubu należy:
– reprezentowanie klubu opracowanie programów sportowych, opracowanie kalendarza imprez sportowych, opracowanie schematu szkolenia sportowego w klubie, kontakty pomiędzy OZPN, PZPN, klubami na Śląsku i w Polsce, koordynowanie pracy szkoleniowej trenerów, organizacja imprez sportowych, prowadzenie zajęć sportowych.
4. Do obowiązków sekretarza klubu należy:
– kierowanie pracami sekretariatu, prowadzi dokumentację Klubu, w tym założenie teczek poszczególnych zawodników klubu, rejestr członków i protokoły Walnych Zebrań oraz posiedzeń Zarządu.
5. Do obowiązków skarbnika klubu należy:
– nadzoruje finansową działalność Klubu w zakresie wpływów i wydatków, wspólnie z Prezesem i Wice prezesem reprezentuje Klub w sprawach majątkowych.
6. Skład reprezentacyjny Klubu UKS „Jedność” stanowi Prezes Zarządu oraz Wiceprezes d/s szkolenia.
7. Zebrania Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na 3 miesiące
8. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zarządu. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu
9. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby , nie rzadziej niż 4 razy w roku ( raz na kwartał).
10. Umowy, zobowiązania, pełnomocnictwa i inne akty prawne podpisuje w imieniu Zarządu Prezes Stowarzyszenia łącznie z Wiceprezesem lub z członkiem Zarządu. Wszelkie dyspozycje w tym zakresie obligatoryjnie winny być poprzedzone stosowną uchwałą Zarządu.
11. W przypadku nieobecności Prezesa lub Wice Prezesa Zarządu Klubu ich obowiązki przejmuje sekretarz klubu na podstawie odrębnie udzielonego pełnomocnictwa.

§20

Do zadań Zarządu Klubu należy kierowanie bieżącą działalnością Klubu w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków, a w szczególności:

1. reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
3. uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych oraz zatwierdzenie bilansu,
4. powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych,
5. przyjmowanie i skreślanie członków,
6. zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z obowiązującymi przepisami,
7. składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu Członków z działalności Klubu.

§21

1. Członek Zarządu Klubu może być zawieszony w czynnościach lub odwołany ze składu Zarządu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.
2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Zarządu podejmuje Zarząd większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
3. Usunięty lub odwołany członek zarządu ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków w ciągu 7 dni od podjęcia uchwały o usunięciu lub zawieszeniu.

§22

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu,
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków,
3. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza,
4. Komisja rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków,
5. Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:
a) przeprowadzenie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Klubu,
b) wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia,
c) składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Członków oraz zestawienie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,
d) składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu Klubu,
e) występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków , względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadkach stwierdzenia niezgodnych z prawem lub Statutem bądź istotnymi interesami klubu działań Zarządu.

§23

1. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jej składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie z Statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.
2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej podejmuje Komisja Rewizyjna większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
3. Odwołany lub zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać się do Walnego zebrania Członków w terminie 7 dni od podjęcia uchwały o odwołaniu lub zawieszeniu.

§24

W przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej – władzom tym przysługuje prawo dokooptowania nowych członków spośród członków Klubu. Liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 pochodzących z wyboru.

Rozdział 5

Wyróżnienia i kary

§25

1. Za aktywny Udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody.
2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalany przez Zarząd Klubu.

§26

1. W razie naruszenia postanowień lub uchwał władz Klubu – zarządowi przysługuje – zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Walne Zebranie Członków – prawo wymierzania następujących kar:
a) upomnienia,
b) nagany,
c) zawieszenia w prawach członka na okres 6 miesięcy,
d) wykluczenia.
2. Od uchwały zarządu o ukaraniu członkowi Klubu przysługuje prawo odwołania się do Walnego zebrania Członków w terminie 7 dni.
3. Uchwała Walnego Zebrania Członków o ukaraniu jest ostateczna.

Rozdział 6

Majątek i fundusze Klubu

§27

1. Na majątek Klubu składają się:
a) składki członkowskie,
b) dotacje budżetowe na zadania zlecone,
c) darowizny, zapisy, spadki osób prawnych oraz fizycznych,
d) inne źródła.

§28

1. Dla ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych oraz udzielania pełnomocnictw wymagane są łącznie podpisy dwóch członków Zarządu.
2. Umowy, zobowiązania, pełnomocnictwa i inne akty prawne podpisuje w imieniu Zarządu dwóch członków Zarządu.
3. Dokumenty finansowe podpisuje każdorazowo Prezes lub Wice Prezes Zarządu oraz Skarbnik.

Rozdział 7

Zmiana statutu i rozwiązanie się Klubu

§29

Zmiany statutu Klubu wymagają uchwały Walnego zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§30

1. Rozwiązanie się Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa tryb likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek.